<
VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Beoordelingscriteria

Ontvankelijkheidscriteria
Selectiecriteria

Ontvankelijkheidscriteria


1. Tijdige en volledige indiening van de projectfiche.

2. Het project past binnen 1 of meerdere van de 5 doelstellingen van de lokale ontwikkelingsstategie.

3. Het project wordt uitgevoerd binnen het afgebakende LEADER-gebied.

4. De uitvoeringsperiode van het project is maximaal 2,5 jaar. (met uitzondering van de projecten uit de eerste oproep in mei 2008, die slechts tot half 2010 kunnen lopen.

5. Het project start ten laatste 3 maanden na de goedkeuring van het project.

6. De hoofdpromotor (en eventuele co-promotoren) moet(en) het statuut hebben van: publiekrechtelijke rechtspersoon, vzw, vennootschap met VSO-statuut of feitelijke vereniging.

7. Sluitende financiële tabel.

8. Projecten komen niet in aanmerking indien ze subsidiabel zijn vanuit andere assen binnen het PDPO 2007 – 2013 of indien ze andere Europese cofinancie ring krijgen.

9. Het project is conform de concurrentieregels (de minimis) en de doelstelling is in geen geval strijdig met het vigerende beleid c.q. wetgeving van Europese, nationale , provinciale overheid.

10. Alle nodige vergunningen voor infrastructuurwerken zijn aanwezig of reeds aangevraagd.


Selectiecriteria


1. Geïntegreerd en sectoroverschrijdend: Partners uit verschillende sectoren worden betrokken opdat meerdere prioritaire thema's in de lokale ontwikkelingsstrategie tegelijk bereikt worden.

2. Technische en financiële haalbaarheid: het is mogelijk de geplande resultaten te bereiken binnen de voorziene termijn, de mogelijkheden van het gebied en het voorziene budget.

3. Continuïteit: het project wordt verdergezet na het einde van de financiering.

4. Doelgroep: Het project bereikt een grote doelgroep, binnen en/of buiten de Vlaamse Ardennen.

5. Additionaliteit (meerwaarde): de uitvoering van het project behoort niet tot de normale activiteiten van de promotor(en) waarvoor deze reeds reguliere werkingsmiddelen krijg(t)(en).

6. Gebiedsgerichtheid:
 • Het project maakt gebruik van endogene potenties van het gebied.
 • Het project draagt bij tot de versterking van de identiteit van de regio.
 • Het project is complementair met andere projecten binnen de regio.
 • De uitvoering van het project gebeurt op het meest geschikte geografische niveau (deelgemeente, gemeente, intergemeentelijk, het volledige leadergebied,…).
7. Sociale aspecten van duurzaamheid:
 • Het project draagt bij tot het vermijden of wegwerken van discriminaties voor kwetsbare bevolkingsgroepen.
 • Het project zorgt voor een hechter sociaal netwerk op het platteland.
 • Het projectidee komt van de plaatselijke actoren (bottom-up) en is dus ingebed in de lokale cultuur. Zoniet, moet er op zijn minst voldoende draagvlak zijn.
 • De lokale bevolking is op de hoogte van het project en is vrij om deel te nemen.
8. Ecologische aspecten van duurzaamheid: het project streeft naar een behoud en beheer van de natuurlijke rijkdommen (water, lucht, brandstoffen, biodiversiteit van planten en dieren, ruimte, landschap,...).

9. Economische aspecten van duurzaamheid: Het project heeft een positief effect op de lokale economie.

10. Innovatie: het project heeft een origineel, experimenteel of vernieuwend karakter.

11. Geschiktheid van de promotor: de promotor is het best geplaatst om dit project uit te voeren op basis van zijn expertise, beroepsvorming, kwalificaties, standplaats, …

12. Professionaliteit:
 • het project voorziet in professionele ondersteuning.
 • het project besteedt specifiek en systematisch aandacht aan kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking.
 • het project draagt bij tot een verhoging van inzicht en deskundigheid (vb. via opleiding en vorming).
13. Overdraagbaarheid en communicatie: De promotor levert inspanningen om het projectverloop en -resultaten over te dragen zowel aan de PG als aan derden, binnen en buiten het gebied. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een draaiboek waarin het verloop van het project beschreven staat.

14. Effectiviteit: de impact van het project is groot (beoordeeld aan de hand van de verwachte resultaten op standaard en zelf toegevoede indicatoren op de projectfiche)

15. Enkel van toepassingen voor projecten met infrastructuurwerken: De kwaliteitskamer van de provincie heeft een positief advies gegeven.
Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.